T 00 31 (0)55 - 539 01 99

NIEUWE BIJOU

Diverse bijou zijn toegevoegd aan onze collectie zoals de Madrid, London en Cordoba
Nieuwe bijou in de collectie...meer

Toonbankplateau's

Verkrijgbaar in diversekleuren en uitvoeringen
Onze nieuwe toonbankplateau's...meer

Movie Box

Het uitpakken van een sieraad uit de verpakking is iets bijzonders, helemaal met een persoonlijke boodschap.
Voor de speciale gelegenheden......meer

KLANT WORDEN

Heeft u nog geen inlogcodes? Daarmee bekijkt u alle prijzen en bestelt u direct online.

Bekijk alle prijzen en bestel direct online.


LEVERINGSVOORWAARDEN home voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boxes & Displays BV h/o Danner Design, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08051790, aldaar gedeponeerd.†
download de leveringsvoorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID†
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
 2. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon die met ons een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende (n) en erfgename(n).
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met koper zijn overeengekomen.
 4. Indien wij bij enige overeenkomst een afwijking van deze voorwaarden met koper hebben gemaakt, kan koper zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te worden bedongen.
 5. Een verwijzing van koper naar eigen algemene (inkoop)voorwaarden wordt door ons nadrukkelijk van de hand gewezen.†

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES†
Al onze aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van onze vertegenwoordigers en/of werknemers, zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.†

3. OVEREENKOMSTEN†
 1. E-handel
  Boxes & Display`s BV h/o Danner Design is het recht voorbehouden de toegang tot onze webshop af te sluiten, wanneer de persoonlijke toegang wordt misbruikt of wanneer het systeem voor langere tijd niet gebruikt wordt. Om veiligheidsredenen gebeurt dit zonder voorafgaande notificatie. Wanneer een account op onze website wordt gecreŽerd, worden de prijzen voor de klanten direct zichtbaar. Daarnaast wordt de klant automatisch aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Voor elke nieuw account die aangemaakt wordt, zal er opnieuw een e-mail adres in het bestand worden toegevoegd. U ontvangt na het plaatsen van uw order via onze webshop altijd een orderbevestiging per mail. Als klant bent u verplicht deze orderbevestiging te controleren en direct contact op te nemen met onze verkoopafdeling indien deze niet overeenkomt met de door u geplaatste bestelling, aangezien uw order direct door ons verwerkt wordt. Bij een order boven € 1.500,- wordt een orderbevestiging gestuurd. Houdt er rekening mee dat de order pas verwerkt wordt op het moment dat de orderbevestiging retour is ontvangen voorzien van goedkeuring en handtekening. Er wordt ook een orderbevestiging gestuurd voor orders van minder dan €1.500,-. Echter, deze orders worden direct verwerkt en verblijven niet in afwachting van uw goedkeuring. De bevestiging is ter uwer informatie.
 2. Overige orders
  U ontvangt na het plaatsen van uw order (telefonisch/fax/mail/per vertegenwoordiger) geen orderbevestiging, tenzij u hier nadrukkelijk om vraagt.††

4. PRIJZEN†
 1. Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief verpakking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerkosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer bedraagt dan 15%, is koper gerechtigd de order, binnen 3 dagen nadat koper kennis heeft genomen van de prijsverhoging, te annuleren.†

5. LEVERING/LEVERTIJD†
 1. Vanaf €150,- per geplaatste order
 2. Indien totaalorderbedrag kleiner dan €150,- berekenen wij eenmalig een toeslag van € 7,95
 3. Tussen €0,- en €600,- vracht - en administratiekosten €14,95
 4. Vanaf € 600,- franco huis, tenzij anders overeen gekomen
 5. Bedrukkingen gratis vanaf €300,00 in verpakkingsdoosjes/etuis
 6. Clichťkosten van €50,- tot €75,- afhankelijk van het aangeleverd materiaal (gelieve EPS)
 7. Levertijden; circa 2 weken indien de bestelde artikelen uit voorraad leverbaar zijn††

6. EIGENDOMSOVERGANG†
 1. Tot op het tijdstip waarop koper aan al zijn betaling- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde ons eigendom.
 2. De koper is niet bevoegd het geleverde, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betaling- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 3. Wanneer koper enige verplichting jegens ons uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 7.1. voordoet, zijn wij gerechtigd, echter eerst na deugdelijke ingebrekestelling het geleverde terug te nemen.
 4. In geval wij het geleverde daadwerkelijk hebben teruggenomen is de overeenkomst door ons ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.†

7. OPZEGGING/BEňINDIGING OVEREENKOMST†
 1. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst(en) met koper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen, indien koper:
  a. onder bewind wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, of sursťance van betaling aanvraagt;
  b. enige (betaling)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
  c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
  d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.
 2. Bij beŽindiging als vorenbedoeld zijn al onze vorderingen op koper terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
 3. De post "winstderving" zal behoudens tegenbewijs, door ons, tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen, de post "gederfde rente" zal de hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente hebben.†

8. RECLAME†
 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  a. of de zaken juist zijn geleverd;
  b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
  c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of branchegebruik.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na constatering danwel 8 dagen nadat deze hadden behoren te worden geconstateerd te melden aan ons.
 4. Klachten inzake onze facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum schriftelijk middels aangetekend schrijven door ons te zijn ontvangen.
 5. Het indienen van klachten/reclames, ontslaat koper nimmer van diens betalingsverplichtingen jegens ons, het bepaalde in artikel 13 blijft onverkort gehandhaafd.
 6. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 7. Koper is niet gerechtigd zaken waarover deze reclameert, zonder onze schriftelijke toestemming terug te zenden.
 8. In de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in vorm, maat en kleur kunnen voor koper geen klacht opleveren.†

9. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE†
 1. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal,- of fabricagefout vertoont heeft koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet meer mogelijk is.
 2. Indien door een zaak die een ontwerp-, materiaal,- of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken, waarvoor wij aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor maatverschillen, welke tussen de verschillende fabrikanten worden aangehouden.
 4. Elke garantieverplichting vervalt indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de koper. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: al wat volgens het branchgebruik ter zake van onderhoud, opslag, vervoer als zodanig wordt aangemerkt.
 5. Wij zijn aansprakelijk als schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld of die van onze leidinggevende ondergeschikten.
 6. Overigens is elke aansprakelijkheid van ons beperkt tot het factuurbedrag.†

10. RETOUREN†
 1. Producten die geretourneerd worden aan Boxes & Display`s BV h/o Danner Design worden verstuurd op risico en voor en voor kosten van de klant.
 2. Ongebruikte en niet-defecte producten kunnen alleen geretourneerd worden aan Boxes & Display`s BV h/o Danner Design na overeenstemming met onze verkoopafdeling.
 3. Producten met logobedrukking, handgemaakte producten en andere producten die anderszins bewerkt zijn kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 4. Gediscontinueerde producten waarvan de prijs met meer dan 20% gereduceerd is, kunnen niet worden geruild of geretourneerd.†

11. VOORBEHOUD†
 1. Boxes & Display`s BV h/o Danner Design neemt voorbehoud voor: drukfouten, uitverkochte goederen incl. restorders, onderleveranciers die in gebreke blijven, veranderde product specificaties en forse majeur. Boxes & Display`s BV h/o Danner Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor indirect verlies welke gevolg zijn van Boxes & Display`s BV h/o Danner Design productverantwoordelijkheid, vertraging of ontbrekende levering.†

12. BETALING†
 1. Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen van de koper is ontvangen, is de koper daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
 3. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijnen, genoemd in het voorgaande lid is ontvangen en wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens koper worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare door ons te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag of deel daarvan, zulks met een minimum van €250,-, onverminderd eventuele door koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
 4. De door of namens koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien koper met betaling van een deellevering in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd ons recht om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beŽindigen en betaling te verlangen van al hetgeen wij tot op dat moment te vorderen hebben onverminderd ons recht op schadevergoeding.†

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN†
 1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met koper of daarmede verbandhoudende zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter, tenzij de kantonrechter ter zake een zodanig geschil bevoegd is.†

Apeldoorn, januari 2013
Ontvang als eerste Danner's nieuwsbrief vol acties, aanbiedingen en nieuwtjes